Συγκριτικός Πίνακας ΕκδόσεωνΣιγκριτικός Πίνακας Εκδόσεων Result ERP-CRM

 

 

..

Περιγραφή

Base

Business

Business Pro

Advance

1. Απεριόριστες Εταιρίες – Χρήσεις
2. Απεριόριστους Αποθηκευτικούς Χώρους
3. Γνωσιακή Βάση (Πρότυπες Εταιρείες)
4. Ρυθμίσεις Προβολής – Εμφάνισης
5. Δικαιώματα και Επίπεδα Πρόσβασης Χειριστών
6. Δικαιώματα Χειριστών ανά εγγραφή
X
X
7. Πίνακας Ελέγχου Χειριστών
X
Ο
8. Πρόσωπα
Ομάδες Προσώπων
Δικαιώματα Προσώπων
Απεριόριστες Διευθύνσεις – Τηλέφωνα
Λογαριασμοί παρόχων διαδικτύου
X
X
Σχέσεις Προσώπων
X
Ενδιαφέροντα Προσώπων
X
Συμβάντα Προσώπων
X

Από SMS (2*)

X

Από E-Mail (3*)

X

Από Τηλεφωνία (4*)

X
Ενέργειες Προσώπων
X
Παραμετρικός Πίνακας Οικονομικών Στοιχείων
X
Λογαριασμοί Τραπεζών
X
Οικονομικά Στοιχεία Προσώπων (7*)
9. Ημερολόγιο
Εντολές – Ενέργειες
Συνημμένα Είδη – Υπηρεσίες
X
Συνημμένες Συσκευές (1*)
X
Συνημμένα Έγγραφα
X
10. Αυτόματα Μηνύματα Εφαρμογής
X
11. Ακολουθίες Ενεργειών
X
X
X
12. Προγραμματιζόμενα πλήκτρα χειριστή
13. Βιβλιοθήκη αρχείων άλλων εφαρμογών (Προσώπων)
X
14. Βιβλιοθήκη αρχείων άλλων εφαρμογών (Αποθήκης)
X
15. Διαχείριση Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup – Restore)
16. Αποστολή SMS
17. Αποστολή E-Mail (9*)
18. Ομαδική αποστολή (sms, e-mail, report)
X
Ο

Συγκριτικός Πίνακας Εκδόσεων Result E.R.P. Pack

1. Εμπορική Διαχείριση Πακέτο
Ο
Ο
Ο
Παραγγελίες
X
Αγορές
Πωλήσεις
Ταμεία
Εισπράξεις – Πληρωμές
Αξιόγραφα
X
Παραμετρικός Πίνακας Ελέγχου
X
Παραμετρικά παραστατικά
Δικαιώματα χρήσης παραστατικών ανά χειριστή – ταμείο
Αποθήκη

Θέσεις Ειδών

X

Πρόσθετοι Κωδικοί Ειδών

Σχετικά Είδη

X

Ομάδες Ειδών

X

Σετ Ειδών

X

Απογραφές ειδών

Βιβλιοθήκες εγγράφων ειδών – υπηρεσιών

X

Οικονομικά Στοιχεία Ειδών – υπηρεσιών

Φωτογραφία είδους

Απεριόριστες Φωτογραφίες ανά είδος

X
Εμπορική Πολιτική (Εμπορικές Συμφωνίες)
X
Ο
Ο
Τιμοκατάλογοι ειδών – υπηρεσιών ανά πρόσωπο (8*)
X
Ο
Ο
Διαχείριση Συσκευασίας
Ο
Ο
Ο
Δρομολόγια
Ο
Ο
Ο
Προϋπολογισμοί
X
X
Ο
Διαχείριση Πωλητών
X
Ο
Διαχείριση Παρτίδων
X
Ο
Ο
Ο
Διαχείριση Χρώματος – Μεγέθους
X
Ο
Ο
Ο
Διαχείριση Παραγωγής
X
Ο
Ο
Ο
Σύστημα Σύνδεσης Λιανικής (DRS)
Ο
Ο
Ο
Ο
Γέφυρες με Λογιστική
Ο
Ο
Ο
Ο

Έσοδα-Έξοδα

Ο
Ο
Ο
Ο

Γενική Λογιστική

Ο
Ο
Ο
Ο
Πακέτο πρόσθετων επιλογών κινήσεων 1

«Ημερομηνίες παράδοσης, πρόσθετοι τίτλοι, Αιτιολογία Παραστατικού, Τιμές ανά πελάτη και είδος»

X
Ο
Πακέτο πρόσθετων επιλογών κινήσεων 2

«Αυτόματα δελτία ενδοδιακίνησης, Έλεγχος δικαιωμάτων παραβίασης τιμών προσώπου»

X
Ο
Πακέτο πρόσθετων επιλογών κινήσεων 3

«Επιλογή (Φ.Π.Α. – ΚΕ.ΠΥ.Ο) ανά παραστατικό»

Ομαδική επεξεργασία κινήσεων

«Αυτόματη συγκέντρωση εκκρεμών παραστατικών και τιμολόγηση προσωρινών παραστατικών»

X
Ο
2. Λογιστική Διαχείριση (Απλογραφικά)
X
Ο
Ο
Ο
3. Λογιστική Διαχείριση (Διπλογραφικά)
X
Ο
Ο
Ο
4. Διαχείριση Μισθοδοσίας
X
Ο
Ο
Ο

Συγκριτικός Πίνακας Εκδόσεων Πρόσθετων Δυνατοτήτων

1. Διαχείριση Service
 
 
Συσκευές (Serial Number)
X
Ο
Ο
Ο
Κινήσεις Συσκευών – Περιοδική Συντήρηση
X
Ο
Ο
Ο
Βλαβολόγιο
X
X
Ο
Ο
2. Διαχείριση Παραγωγής Λογισμικού
Projects Automatic Web Registration
X
Ο
Ο
Ο
Διαχείριση Συμβολαίων Συντήρησης
X
Ο
Ο
Ο
Διαχείριση Έργων παραγωγής Λογισμικού
X
Ο
Ο
Ο
Web Service Management
X
X
X
Ο
Web Software Breakdown Lists
X
X
X
Ο
Web Bugs Checklist
X
X
X
Ο
3. Διαχείριση Έργων
Διαχείριση Έργων
X
X
Ο
Ο
Κοστολόγηση Έργου
X
X
Ο
Ο
4. Interface Tools Pack
3CX Reporting
Ο
Ο
3CX Call Service
Ο
Ο
Ο
3CX Admin
X
X
X
Ο
SMDR (5*)
Ο
Ο
Ο
Google Maps Interface
Ο
Ο
Ο
Voice Commands and Recording
X
X
X
Ο
5. Customer Web Access
Αναφορές (Καρτέλες, Υπόλοιπα, Κινήσεις, κλπ)
X
Ο
Ο
Παραγγελίες
X
Ο
Ο
Αιτήματα Πελατών
X
Ο
Ο
6. Εργαλεία Σχεδίασης Αναφορών
Crystal Report Engine
X
Ο
Ο
Excel Report Engine
X
Ο
Ο
Barcode and label Report Engine
X
Ο
7. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Βελτιστοποίηση Φόρτωσης
X
X
Ο
Ο
Διαγραμματική Φόρτωση
X
X
Ο
Ο
Διαχείριση στόλου οχημάτων
X
X
Ο
Ο
8. Διαχείριση Οχημάτων
Αρχείο Οχημάτων
X
Ο
Ο
Ο
Κινήσεις Συνεργείου
X
Ο
Ο
Ο
Ενοικίαση Οχημάτων
X
Ο
Ο
Ο
9. Παρακολούθηση οχημάτων (GPS-Tracker)
X
Ο
Ο
Ο
Άδεια χρήσης ανά τερματικό (Meitrack ODBII)
X
Ο
Ο
Ο
10. Διαχείριση E-mail
X
Ο
Ο
11. Διαχείριση Fax
X
X
Ο
12. Διαχείριση SMS
Ο
Ο
13. Σύνδεση με άλλα E.R.P.
X
X
Ο
14. Result Mobile Τύπου 1 (Android)
«Διαχείριση Προσώπων, Καρτέλες, υπόλοιπα, Διευθύνσεων χαρτών»
Ο
Ο
Ο
Άδεια χρήσης ανά τερματικό (Android)
Ο
Ο
Ο
Ο
15. Result Mobile Τύπου 2 (Android)
«Τύπου 1 και Αποθήκη, Παραγγελίες εισπράξεις – πληρωμές.
X
Ο
Ο
Άδεια χρήσης ανά τερματικό (Android)
X
Ο
Ο
Ο
16. Result Mobile Τύπου 3 (Android)
«Τύπου 2 και Τιμολόγηση – Αγορές»
X
Ο
Ο
Άδεια χρήσης ανά τερματικό (Android)
X
Ο
Ο
Ο
17. Εισαγωγή αρχείων από Excel
X
X
Ο
18. Πρόσθετα Πεδία Βασικών Αρχείων
X
Ο
Προσώπων
X
Ο
Αποθήκης
X
Ο
Συσκευών
X
Ο
Κινήσεων Συσκευών
X
Ο
19. Πρόσθετα Αρχεία Βασικών Αρχείων
X
Ο
Προσώπων
X
Ο
Αποθήκης
X
Ο
Συσκευών(1*)
X
Ο
Κινήσεων Συσκευών(1*)
X
Ο
20. Προγραμματιζόμενοι Διάλογοι χειριστών
X
X
X
Ο
21. Σύνδεση με ταμειακή μηχανή
Ο
Ο
Ο
Ο
22. Σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό
Ο
Ο
Ο
Ο
Υπόμνημα

Δεν μπορεί να συνδεθεί
Περιλαμβάνεται
Προστίθεται με χρέωση


Σημειώσεις

(1*) Εφόσον είναι ενεργοποιημένο το module (Service), (2*) Εφόσον είναι ενεργοποιημένο το module (Διαχείριση SMS), (3*) Εφόσον είναι ενεργοποιημένο το module (Διαχείριση email), (4*) Εφόσον είναι ενεργοποιημένο το module (Διαχείριση CTI), (5*) Μόνο για τηλεφωνικά κέντρα Toshiba, (6*) Χωρίς ομαδική αποστολή, (7*) Μόνο όταν υπάρχει «Εμπορική Διαχείριση», (8*) Εφόσον είναι ενεργοποιημένο το module «Πακέτο πρόσθετων επιλογών κινήσεων», (9*) Μόνο κατά την έκδοση παραστατικών